bot trading

  1. Cẩn thận mấy trò đội nhóm FX chạy Bot lợi nhuận

    Bởi ngu nên bị bọn bên cty, đội nhóm tụi nó dụ vào chạy bot được 2 bữa thì âm trạng thái lệnh 600$ chúng nó bảo nạp tiền vào và rồi giờ lên âm hơn 3000$ rồi lại dụ mình nạp tiền vào để chạy tiếp - Trước vào thì bảo lợi nhuận đều cứ mỗi tháng - 10-15% an toàn ít rủi ro lich sử hơn năm nay chưa lỗ...
Hướng dẫn tiền điện tử
Bên trên